Glossary

Just click on the appropriate letter of the alphabet below to find the word, acronym or term that you'd like explained.

ALPHA

Når afdelinger er kategoriseret som Alpha Plus, betyder "Alpha" en investerings risikojusterede resultater.

AUD

Australske dollar

ABSOLUT AFKAST

Den værditilvækst eller værdiforringelse (udtrykt som en procentdel af den indre værdi), som en afdeling opnår i løbet af en bestemt periode, modsat det relative afkast, som er et afkast, som en afdeling opnår i løbet af en bestemt periode sammenlignet med benchmarket eller en anden målestok.

AFDÆKKE/AFDÆKNING

En strategi, der sigter mod at modregne eller begrænse tab, der skyldes kursændringer for et aktiv, som afdelingen ejer. Se "Afledt finansielt instrument"

AFDELING

En fond med en adskilt pulje af aktiver og passiver, eget investeringsmål, egen investeringspolitik og valutadenominering.

AFDELINGENS REFERENCEVALUTA

Den valuta, som en afdelings aktiver værdiansættes i regnskabsmæssig henseende, men som ikke nødvendigvis er den samme valuta, som afdelingens aktieklasser er denomineret i, eller den samme valuta, som anvendes for afdelingens investeringer.

AFLEDT FINANSIELT INSTRUMENT

Investeringstyper, der får sin værdi fra værdien af og egenskaberne ved et eller flere underliggende aktiver, f.eks. et værdipapir, et indeks eller en rente. De er gearet, og derfor kan en lille bevægelse i værdien af det underliggende aktiv bevirke en stor bevægelse i værdien af det afledte finansielle instrument. Kaldes også et derivat. Se "Gearing"

AFLEDT FINANSIELT VALUTAINSTRUMENT

En type afledt finansielt instrument, hvor det underliggende aktiv er en valuta eller valutakurs, f.eks. en valutafutures-kontrakt. Se "Afledt finansielt instrument"

AGGRESSIVT FORVALTET

En afdeling, der typisk forvaltes med mindre henvisning til afdelingens benchmark. Den vil sandsynligvis have højere omsætning og risiko.

AKTIEHANDEL

Fusion, hvor købervirksomheden tilbyder aktionærerne i målvirksomheden aktier i købervirksomheden til gengæld for aktier i målvirksomheden. En målvirksomhed er en virksomhed, der er eller kan blive involveret i en fusion eller anden form for erhvervsaktivitet.

AKTIEKLASSE(R)

Adskilte aktieklasser, der udstedes i hver afdeling, og som kan være underlagt en specifik gebyrstruktur, mindste tegningsbeløb, valuta eller udlodningspolitik.

AKTIEKLASSENS REFERENCEVALUTA

Den valuta, som den indre værdi pr. aktie udtrykkes i.

AKTIESWAPS

En aftale om generelt at bytte et fastforrentet eller et variabelt forrentet afkast for afkastet af et egenkapitalinstrument eller et aktieindeks. Se "Afledt finansielt instrument"

AMERIKANSK STATSOBLIGATION

Gældsbevis udstedt af den amerikanske regering. Kaldes også "skatkammerveksler".